การ set ค่า ให้สามารถ กำหนด sheets ใน excel ว่าจะ add ข้อมูล ลง sheets ที่ต้องการ : Basic
 

Forum :: Basic :: การ set ค่า ให้สามารถ กำหนด sheets ใน excel ว่าจะ add ข้อมูล ลง sheets ที่ต้องการ

สวัสดีครับ 
คือผมเขียนโค้ด เกี่ยวกับ การ export ข้อมูล ไป excel ซึ่ง จะต้อง add ข้อมูล ลงทั้ง Sheets 1 และ sheets 2  ผมสามารถ add ลง Sheets 1 ได้แล้วครับ แต่ sheets 2 ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงครับ ตัวอย่างโค้ดที่ผมเขียน คือ ---> 

Set objExcel = New Excel.Application

objExcel.Visible = True
objExcel.SheetsInNewWorkbook = 2
'objExcel.ActiveSheet
Set excelWB = objExcel.Workbooks.Add
'Set excelWS = excelWB.Worksheets(1)
With objExcel.ActiveCell
  'For excelColumn = 1 To ListView1.ColumnHeaders.count + 3
    objExcel.ActiveCell.Cells(1, 1) = "aa"
    objExcel.Range("A1", "A3").Merge
    objExcel.ActiveCell.Cells(1, 2) = "222"
    objExcel.Range("B1", "B3").Merge
    objExcel.ActiveCell.Cells(1, 3) = "111"

end with

ประมาณนี้อะครับ

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook