ขอคำแนะนำหรือตัวอย่าง การทำให้ข้อมูลเวลาที่ลง มันตรงกับวันที่ ที่กำหนดไว้หน่อยครับ : .NET
 

Forum :: .NET :: ขอคำแนะนำหรือตัวอย่าง การทำให้ข้อมูลเวลาที่ลง มันตรงกับวันที่ ที่กำหนดไว้หน่อยครับ

คือผมต้องการ ให้ วันที่ ที่ลงในช่องเวลาเข้าเรียน ให้มันลงตรงกับช่อง เวลาเริ่มเรียน

อย่างเช่น ผมลงไปวันที่ 2015-05-27 17:25:54 อยากให้มันลงแค่ในช่องที่วันที่ตรงกับ 2015-05-27 08:00:00
แต่ตอนผมรันโปรแกรม มันลงไปในช่องเวลาทุกวันเลย

อยากทราบว่าต้องแก้ หรือเพิ่มเติมอะไรเข้าไปมั่งครับ

อันนี้ใน database ครับ
เวลาเริ่มเรียน คือ start_time
ส่วนเวลาที่เข้าเรียน คือ chktime

[img]http://www.img.in.th/images/MfS7.jpg[/img]

อันนี้โคดในโปรแกรม visual ที่นำเวลาไปลงในฐานข้อมูลครับ

MySqlConnection objConn = new MySqlConnection();
      MySqlCommand objCmd = new MySqlCommand();
      string strConnString = null;
      string strSQL = null;
      string strSQL1 = null;
      DateTime cutime = DateTime.Now;

strConnString = "Server=localhost;User Id=root; Password=123456789; Database=mydatabase; Pooling=false";
      objConn.ConnectionString = strConnString;
      objConn.Open();
      int intNumRows = 0;
      if (this.label4.Text != "")
      {
        strSQL1 = "SELECT * FROM tabletime WHERE UserID = '" + this.label4.Text.Trim() + "' AND no_vicha = '" + this.textBox2.Text + "' AND Status = 1";
        objCmd = new MySqlCommand(strSQL1, objConn);
        intNumRows = Convert.ToInt32(objCmd.ExecuteScalar());
        if (intNumRows > 0)
        {

          strSQL = "UPDATE tabletime SET chktime = '" + String.Format("{0:u}", DateTime.Now) + "',Status = 2 WHERE UserID = '" + this.label4.Text.Trim() + "' AND no_vicha = '" + this.textBox2.Text.Trim() + "'";
          objCmd.Connection = objConn;
          objCmd.CommandText = strSQL;
          objCmd.CommandType = CommandType.Text;

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook