ช่วยอธิบายโค๊ดนี้ให้หน่อยค่ะ : .NET
 

Forum :: .NET :: ช่วยอธิบายโค๊ดนี้ให้หน่อยค่ะ

ที่มาจากเว็บนี้  http://netmftoolbox.codeplex.com/wikipage?title=Toolbox.NETMF.NET.WiFlySocket


' Declares the WiFly module, configures the IP address and joins a wireless network
Dim WifiModule As WiFlyGSX = New WiFlyGSX()
WifiModule.EnableDHCP()
WifiModule.JoinNetwork("Netduino")

' Showing some interesting output
Debug.Print("Local IP: " + WifiModule.LocalIP)
Debug.Print("MAC address: " + WifiModule.MacAddress)

' Creates a socket
Dim Socket As SimpleSocket = New WiFlySocket("www.netmftoolbox.com", 80, WifiModule)

' Connects to the socket
Socket.Connect()

' Does a plain HTTP request
Socket.Send("GET /helloworld/ HTTP/1.1" + Constants.vbCrLf)
Socket.Send("Host: " + Socket.Hostname + Constants.vbCrLf)
Socket.Send("Connection: Close" + Constants.vbCrLf)
Socket.Send(Constants.vbCrLf)

' Prints all received data to the debug window, until the connection is terminated
Do While Socket.IsConnected
    Debug.Print(Socket.Receive())
Loop

' Closes down the socket
Socket.Close()

อยากทราบเพิ่มเติมว่าโค๊ดข้างบนนี้สามารถใช้ในการส่งข้อมูลระหว่าง wifi module กับคอมพิวเตอร์เราได้หรือไม่ ถ้าได้โค๊ดนี้อยู่ในส่วนไหนระหว่างตัว wifi module หรือคอมเรา
และข้อมูลที่ส่งมามันอยู่ในตัวแปรไหน

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook