การใช้ frame ทำเมนูแยกไฟล์ : HTML & CSS
 

Forum :: HTML & CSS :: การใช้ frame ทำเมนูแยกไฟล์

บันทึกเป็น 

index.html<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Test frameset</title>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
</head>
<frameset border="0" frameSpacing="0" frameBorder="0" cols="10%,90%">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation" src="menu1.html" name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content" src="menu2.html" name="frame_content" />
</frameset>
</html>
บันทึกเป็น 

menu1.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
</head>
<body>
<nav>
		<ul>
  		<li>1</li>
    	<li>2</li>
    	<li>3</li>
    	<li>4</li>
    	<li>5</li>
		</ul>
	</nav>
</body>
</html>

บันทึกเป็น 

menu2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
</head>
<body>
<section>
		<article>
    	<header>
    	 <h4><b>เครื่องปรุง</b></h4></header>
    	<p>กะทะ</p>
  	</article>
  
  	<article><header><h4><b>ส่วยประกอบ</b></h4></header>
  		<p>วัตถุดิบ</p>
  	</article>
	</section>
</body>
</html>

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook