ไม่เข้าใจเรื่อง Static Method ค่ะ :) : Java
 

Forum :: Java :: ไม่เข้าใจเรื่อง Static Method ค่ะ :)

สร้างเมธอดชื่อ decToBin decToOct และ decToHex แบบ Static Method
เพื่อใช้ในการแปลงเลขฐานสิบไปเป็นฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก มีการรับค่าพารามิเตอร์ 1 ค่า เป็นตัว
เลขฐานสิบ และส่งค่าคืนกลับที่ชื่อเมธอดเป็นแบบ String ของค่าตัวเลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก
โดยโปรแกรมจะทาการรับค่ามาทางานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรับค่าเข้ามาเป็น -1 จึงเลิกออกจากโปรแกรม
เขียนโปรแกรมทั้งแบบ Command และแบบกราฟิก

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook