ช่วยสอนการอธิบาย Code Java แบบละเอียดทีนะค่ะ (ขอทีละบรรทัดเลยนะค่ะ) : Java
 

Forum :: Java :: ช่วยสอนการอธิบาย Code Java แบบละเอียดทีนะค่ะ (ขอทีละบรรทัดเลยนะค่ะ)

import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Container;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;

public class Calculator extends JPanel implements ActionListener {
 private JTextField display = new JTextField("0");

 private String buttonText = "789/456*123-0.=+";

 private double result = 0;

 private String operator = "=";

 private boolean calculating = true;

 public Calculator() {
  setLayout(new BorderLayout());

  display.setEditable(false);
  add(display, "North");

  JPanel p = new JPanel();
  p.setLayout(new GridLayout(4, 4));

  for (int i = 0; i < buttonText.length(); i++) {
   JButton b = new JButton(buttonText.substring(i, i + 1));
   p.add(b);
   b.addActionListener(this);

  }
  add(p, "Center");
 }

 public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
  String cmd = evt.getActionCommand();
  if ('0' <= cmd.charAt(0) && cmd.charAt(0) <= '9' || cmd.equals(".")) {
   if (calculating)
    display.setText(cmd);
   else
    display.setText(display.getText() + cmd);
   calculating = false;
  } else {
   if (calculating) {
    if (cmd.equals("-")) {
     display.setText(cmd);
     calculating = false;
    } else
     operator = cmd;
   } else {
    double x = Double.parseDouble(display.getText());
    calculate(x);
    operator = cmd;
    calculating = true;
   }
  }
 }

 private void calculate(double n) {
  if (operator.equals("+"))
   result += n;
  else if (operator.equals("-"))
   result -= n;
  else if (operator.equals("*"))
   result *= n;
  else if (operator.equals("/"))
   result /= n;
  else if (operator.equals("="))
   result = n;
  display.setText("" + result);
 }

 public static void main(String[] args) {
  JFrame frame = new JFrame();
  frame.setTitle("Calculator");
  frame.setSize(200, 200);
  frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
   public void windowClosing(WindowEvent e) {
    System.exit(0);
   }
  });

  Container contentPane = frame.getContentPane();
  contentPane.add(new Calculator());
  frame.show();
 }
}

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook