รันโปรแกรมไม่ผ่าน Swing GUI : Java
 

Forum :: Java :: รันโปรแกรมไม่ผ่าน Swing GUI

ผิดตรงไหนคะ หาไม่เจอ โปรแกรมรันไม่ผ่าน



import javax.swing.*;

public class JavaApplication3 {
  JFrame f;
  JPanel p;
  
  JTextField t,t1;
 JButton b;
 JLabel l,l1,l2,l3;

 JavaApplication3(){
    l = new JLabel("Adition of two numbers",JLabel.CENTER);
     l1 = new JLabel("First number",JLabel.CENTER);
     l2 = new JLabel("Second number",JLabel.CENTER);
     p = new JPanel();
    t = new JTextField(5);
    t1 = new JTextField(5);
    b = new JButton("Add");
 }
 
 public void showFrame(){
  
  
      p.setLayout(new GridLayout(2,2));
     p.add(l1);
     p.add(t);
     p.add(l2);
     p.add(t1);
     
     
   Container c = f.getContentPane();
      c.add(l,BorderLayout.NORTH);
      c.add(b,BorderLayout.SOUTH);
     c.add(p,BorderLayout.CENTER);
     f.setSize(150,150);
     f.setVisible(true);
     b.addActionListener(new Handler());
 }
 
 

 
  class Handler implements ActionListener{
  
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
     int a = Integer.parseInt(t.getText());
    int z = Integer.parseInt(t1.getText());
    int y =a+z;
   l3.setText("Sum is "+ y);
  }
  }
  public static void main(String[] args) {
 JavaApplication3 n = new JavaApplication3();
 n.showFrame();
}

  }

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook