สร้างคลาส Day ที่นำเสนอวันในสัปดาห์ : Java
 

Forum :: Java :: สร้างคลาส Day ที่นำเสนอวันในสัปดาห์

public class Day {

	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		// Day ()=new Day ();
		 print(); sunday
		 next (); tuesday
		 print();monday
		
		Day ()=new Day ();
		//System.out.print(sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday);
		for (int i=0,i<8; i++)}
        print ();
	    next ();
	    
		
		

	

}


ทำไงคร๊ทำไม่เป็นจริงๆๆๆๆๆ

2 Comment

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook