จะแสดงค่า Grade ต้องทำไงคับ ผมทำแล้วมันไม่ออก : PHP
 

Forum :: PHP :: จะแสดงค่า Grade ต้องทำไงคับ ผมทำแล้วมันไม่ออก

<?php
 class Student
  {
    private $score;

function setScore($score) {
      $this->score = $score;
    }
    function getScore() {   
    if($this->score>=80) return 'A' ;
    else if ($this->score>=75) return 'B+';
		else if ($this->score>=70) return 'B';
    else if ($this->score>=65) return 'C+';
		else if ($this->score>=60) return 'C';
    else if ($this->score>=55) return 'D+';
		else if ($this->score>=50) return 'D';
		else return 'F';   
    }
	
  }
$Student->score = 75;
?>

1 Comment

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook