ฟังก์ชันที่ใช้แสดงผล Pyramid ครับ แบบสุดท้ายครับ : PHP
 

Forum :: PHP :: ฟังก์ชันที่ใช้แสดงผล Pyramid ครับ แบบสุดท้ายครับ

Nuttapong Suptawepong
 
___________
__________*
_________***
________*****
_______*******
______*********
_____***********
____*************
___***************
__*****************
_*******************
*********************
_*******************
__*****************
___***************
____*************
_____***********
______*********
_______*******
________*****
_________***
__________*


function pyramid_full ( $number )
{
	for ( $i = 0; $i < $number; $i++ )
	{
		$scope_j = abs ( ( $number / 2 ) - $i );
			
		for ( $j = 0; $j < $scope_j; $j++ )
		{
			echo "_";
		}

			
		$scope_m = $number - ( $scope_j * 2 ) - 1;

		for ( $m = 0; $m < $scope_m; $m++ )
		{
			echo "*";
		}

			
		echo "<br/>";
	}
}

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook