ไม่ Update ไม่ Insert ลงฐานข้อมูลสักทีครับ ช่วยดูให้หน่อยนะครับ : PHP
 

Forum :: PHP :: ไม่ Update ไม่ Insert ลงฐานข้อมูลสักทีครับ ช่วยดูให้หน่อยนะครับ

ใครรู็ ช่วยหน่อยนะคร๊าบบ มีวิธีแก้ให้ update และ insert ได้ยังงัย รึจะแนะนำการเขียนรูปแบบที่ workกว่าก็ยินดีนะคร๊าบบ 

<?php
	 include"connect.php" //เรียกใช้การเชื่อมต่อข้อมูลจากไฟล์ connect.php
 ?>
<?php 	
	 mysql_select_db("$db_name") or die("no database");
	 mysql_query("SET NAMES utf8");
	 	$name2 ="";
	 	$id_person2="";
	  $position2="";
	  $section2="";
	  $department2="";
	  $line2="";
		$typeLeave="";
		$leaveBecause=""; 
 	  
	if(isset($_POST['btnSearch'])){
		$id_person = $_POST['id_person'];
		$name = $_POST['name'];
		$position = $_POST['position'];
		$section = $_POST['section'];
		$department = $_POST['department'];
		$line = $_POST['line'];

	 	$sql=mysql_query("SELECT*FROM persondata WHERE name LIKE '%$name%'"); 
	while($row = mysql_fetch_array($sql)){
		$id_person2=$row['id_person'];
		$name2=$row['name'];		
		$position2=$row['position'];
		$section2=$row['section'];
		$department2=$row['department'];
		$line2=$row['line']; //ถึงจุดนี้ echo ดูแล้ว ตัวแปรรับค่ามาได้แล้ว
	 }   
	 		 
 		$typeLeave = $_POST['rad_Leave']; 
		$because1 = $_POST['because1'];
		$because2 = $_POST['because2'];
		$because5 = $_POST['because5'];
	 	$lstDate = $_POST['lstDate'];
		$lstMonth = $_POST['lstMonth'];
		$lstYear = $_POST['lstYear'];
		$lstToDate = $_POST['lstToDate'];
		$lstToMonth = $_POST['lstToMonth'];
		$lstToYear = $_POST['lstToYear'];
 		$time = $_POST['time'];
		$toTime = $_POST['toTime'];
		$totalDay=$_POST['totalDay'];
		$totalHrs=$_POST['totalHrs'];
		$contactme=$_POST['contactme'];
		$tel=$_POST['tel'];
		$dateWrite=$_POST['dateWrite'];
		$sup_comment=$_POST['sup_comment'];

	
	 if($id_person2 == $id_person){ 
		$updateData ="UPDATE persondata SET name='$name', position='$position', section='$section', 
		department='$department', line='$line' WHERE id_person='$id_person'";
		mysql_query($updateData);		

		
 	}else {  
	mysql_query("INSERT INTO chkarnchang.persondata(id,id_person,name,position,section,department,line)
	VALUES('','$id_person','$name','$position','$section','$department','$line')"); 
	
	mysql_query("INSERT INTO chkarnchang.leaves(id,typeLeave,leaveBecause,lstDate,lstMonth,lstYear,
	lstToDate,lstToMonth,lstToYear,time,toTime,totalDay,totalHrs,contactme,tel,dateWrite,sup_comment,id_person)
	VALUES('','$typeLeave','$leaveBecause','$lstDate','$lstMonth','$lstYear','$lstToDate','$lstToMonth','$lstToYear',
	'$time','$totime','$totalDay','$totalHrs','$contactme','$tel','$dateWrite','$sup_comment','$id_person')")or die(mysql_error()); 			
  }
 }

?>

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook